Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.

ikona_telefonu + 420 732 245 645
ikona_obalka info@jante.cz
ikona_chat chat okénko vpravo dole

Odstoupení od smlouvy

Výňatek z obchodních podmínek
 
5.     Odstoupení od kupní smlouvy
5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (viz čl. 4.6), o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, aj.
5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
        5.2.1.   kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
        5.2.2.   smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
        5.2.3.  smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
5.3.    Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech či na adresu elektronické pošty prodávajícího a to info@jante.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP a je ke stažení ZDE.
5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, budou náklady na vrácení zboží stejné, jako byly náklady na jeho dodání.
5.5.  Kupující je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
5.6.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 VOP vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V Praze dne 18. 5. 2018

 

Celé obchodní podmínky si můžete přečíst ZDE

Aby e-shop správně fungoval, používáme soubory cookies. Souhlas s nimi a nastavení můžete sami upravit. Cookies používáme v souladu s Ochranou osobních údajů.
Souhlasím
Nastavení